Пример договора на индивидуальное обучение
ДОГОВІР № ______

про надання послуг по вивченню іноземної мови

м. Одеса «___ » _________ 2020 р.

Замовник:_________________________________, паспорт серії _____ №_______, виданий ____________,зареєстрований(-а) за адресою: _______________, реєстраційний номер облікової картки платника податків _____________________, з однієї сторони, та

Виконавець:ФОП Залєвська Валентина Валеріївна, реєстраційний номер облікової картки платника податків _____________________, що діє на підставі запису в ЄДР ЮО ФОП та громадських формувань від 28.11.2013 р., номер запису: 2 556 000 0000 109571, з другої сторони, кожен окремо – «Сторона», а разом – «Сторони», уклали цей Договір про надання послуг по вивченню іноземної мови (далі – Договір) про наступне.


1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ ТА ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Терміни, що використовуються в цьому Договорі, мають такі значення:

Замовник – фізична особа, яка ознайомлена з даним Договором та згодна з його умовами, бажає підвищити свій рівень володіння іноземною мовою та звернулася до Виконавця за отриманням таких послуг.

Виконавець – ФОП, яка надає послуги Замовнику, спрямовані на підвищення його рівня володіння іноземною мовою та яка займається пошуком осіб, що на достатньому для надання послуг за цим Договором рівні володіють іноземною мовою.

Особа, що на достатньому для надання послуг за цим Договором рівні володіє іноземною мовою – ФОП, яку залучено Виконавцем для надання послуг за цим Договором Замовнику, та з якою Виконавець уклав цивільно-правовий договір.

Програма - погоджений Сторонами порядок та об'єм надання Виконавцем послуг за цим Договором, коло основних знань, умінь та навичок, що підлягають засвоєнню Замовником.

Розклад занять – графік занять (із визначенням днів, годин, тижнів, місяців тощо), який складається за результатами першої зустрічі із Замовником та проведеного тестування для визначення його рівня володіння іноземною мовою.

Решта термінів, що використовуються в Договорі, визначаються згідно з нормами чинного законодавства України.1.1. Виконавець надає Замовнику послуги, спрямовані на підвищення його рівня володіння іноземною, а саме ____________ мовою (далі – «послуги»), а Замовник приймає такі Послуги та своєчасно оплачує їх на умовах і порядку, визначених цим Договором.

1.2. Місце надання послуг: ______________.

1.3. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також усіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання Договору, відповідно до його умов.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСЛУГ

2.1 Тривалість надання послуг:

2.1.1. Перше заняття починається у відповідності до Розкладу занять, погодженого між Замовником та Особою, що на достатньому для надання послуг за цим Договором рівні володіє іноземною мовою.

2.1.2. Заняття починаються у відповідності із розкладом занять, який погоджений

між Замовником та Особою, що на достатньому для надання послуг за цим Договором рівні володіє іноземною мовою.

2.1.3. Заняття проводяться з тією періодичністю, яка погоджена між Замовником та Особою, що на достатньому для надання послуг за цим Договором рівні володіє іноземною мовою.

2.1.4. Тривалість одного заняття складає ___ хвилин.

2.2 . Додаткові безкоштовні послуги:

2.2.1 Замовник може звертатися поза заняттями до Особи, що на достатньому для надання послуг за цим Договором рівні володіє іноземною мовою за додатковими роз'ясненнями з питань пройденого матеріалу, у разі наявної можливості в Особи, що на достатньому для надання послуг за цим Договором рівні володіє іноземною мовою, надати таке роз'яснення.

2.2.2 Вартість учбових матеріалів не входить до вартості послуг за цим Договором. Комплект учбових матеріалів, згідно Програми, надається Виконавцем Замовнику за додаткову плату. Виконавець може надавати Замовнику учбові матеріали без стягнення плати, у разі надання таких матеріалів в електронній формі, а саме шляхом їх направлення на електронну пошту Замовника, після чого, Замовник, у разі необхідності, самостійно роздруковує такі учбові матеріали.

2.3 По закінченню Програми, Замовник може продовжити отримання послуг за спеціальними Програмами за окрему плату, що Сторони повинні врегулювати додатково.

2.4 Замовник, який продовжує отримання послуг та бажає перейти на інший рівень навчання (забронювати місце) до проходження фінальних тестів за попереднім рівнем, зобов'язується скласти тест до початку отримання послуг, які передбачені для іншого рівня навчання. Бронь місця за Замовником зберігається лише у випадку, якщо перебуваючи на попередньому рівні навчання або в останній день закінчення проходження попереднього рівня навчання, Замовник оплатив послуги за новий рівень. В іншому випадку Особа, що на достатньому для надання послуг за цим Договором рівні володіє іноземною мовою може зняти бронь та взяти на місце Замовника іншу особу.

2.5. В разі запізнення Замовника на заняття, оплата за надання послуг не відшкодовується і додатковий час не виділяється.

3. РОЗМІР ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ

3.1. Вартість послуг залежить від обраного Замовником Пакету послуг. Пакети послуг затверджуються Виконавцем. Про обраний Пакет послуг та його вартість Сторони зазначають у Додатковій угоді до цього Договору, яка є його невід'ємною частиною. 3.2. Вартість послуг встановлюється в національній валюті України. Всі платежі за цим Договором здійснюються в національній валюті України в готівковій (через касу Виконавця) або безготівковій формі (шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця, зазначений в розділі «Реквізити сторін»). 3.3. Замовник оплачує вартість послуг в порядку 100 % передоплати. Оплата вноситься Замовником до початку першого заняття згідно затвердженого Розкладу занять, в іншому випадку Замовник позбавляється права на отримання послуг за цим Договором.

3.4. При несплаті вартості послуг в порядку, передбаченому цим Договором, Виконавець має право не допустити Замовника до занять, а також призупинити надання послуг, до моменту оплати послуг Замовником.

3.5. Замовник може відмінити заплановані заняття, враховуючи наступні правила:

- у разі, якщо Замовник має від 4-х до 7-ми занять на місяць, він має право відмінити одне заняття. Починаючи з другої такої відміни, Особа, що на достатньому для надання послуг за цим Договором рівні володіє іноземною мовою/Виконавець, мають право зараховувати заняття як проведені або скасувати узгоджений розклад занять (графік) та взяти на навчання іншу особу;

- у разі, якщо Замовник має від 8-ми до 11-ти занять на місяць, він має право відмінити три заняття. Починаючи з четвертої такої відміни, Особа, що на достатньому для надання послуг за цим Договором рівні володіє іноземною мовою/Виконавець, мають право зараховувати заняття як проведені або скасувати узгоджений розклад занять (графік) та взяти на навчання іншу особу;

- у разі, якщо Замовник має від 12-ти і більше занять на місяць, він має право відмінити чотири заняття. Починаючи з п'ятої такої відміни, Особа, що на достатньому для надання послуг за цим Договором рівні володіє іноземною мовою/Виконавець, мають право зараховувати заняття як проведені або скасувати узгоджений розклад занять (графік) та взяти на навчання іншу особу.

3.6. Відміна заняття має проводитись не пізніше, ніж за 8 годин до початку заняття, в іншому випадку оплата за послуги стягується. Особа, що на достатньому для надання послуг за цим Договором рівні володіє іноземною мовою має право піти Замовнику назустріч та відпрацювати заняття, якщо у неї є вільний час, але без збитків іншим запланованим заняттям.

3.7. У випадку якщо Замовник відміняє заняття заздалегідь та корегує зміну графіка з Особою, що на достатньому для надання послуг за цим Договором рівні володіє іноземною мовою, це не враховується як відміна.

3.8. Замовник може взяти перерву, але якщо перерва більше двох тижнів, Особа, що на достатньому для надання послуг за цим Договором рівні володіє іноземною мовою має право не зберігати час за Замовником, та взяти на його місце іншу особу.

3.9. У випадку, якщо Замовник має позмінну роботу, графік навчання, необхідно попереджати Виконавця/Особу, що на достатньому для надання послуг за цим Договором рівні володіє іноземною мовою про такий графік за тиждень до проведення занять, в іншому випадку Виконавець не може гарантувати наявність вільної аудиторії та часу у Особи, що на достатньому для надання послуг за цим Договором рівні володіє іноземною мовою.

3.10. Додаткові платні послуги оплачуються Замовником окремо згідно з цінами, що встановлені Виконавцем.

3.11. У випадку пропуску Замовником занять, що не дозволяє забезпечити Виконавцю належне виконання своїх обов'язків, перенесення занять не відбувається, та кошти сплачені Замовником, не повертаються.

3.12. У разі, якщо Замовник бажає припинити дію Договору достроково і використав частину занять з обраного Пакету послуг, він має право звернутися до Виконавця з письмовою заявою про повернення грошових коштів у сумі пропорційній кількості невикористаних Замовником занять. В такому разі Виконавець повертає Замовнику суму грошових коштів пропорційну кількості невикористаних Замовником занять по собівартості, а саме без врахування знижки, якщо така була надана Замовнику під час придбання ним Пакету послуг.

4. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА ВИКОНАВЦЯ

4.1. Виконавець зобов'язаний:

4.1.1. Провести тестування Замовника перед початком надання послуг. На підставі проведеного тестування повідомити Замовнику його рівень володіння іноземною мовою та після підписання Договору та внесення оплати за послуги, надати йому відповідні програми, учбові матеріали, розклад, та інше, що необхідне для отримання послуг за цим Договором.

4.1.2. Своєчасно, згідно з Розкладом занять та Програмою, проводити заняття із Замовником.

4.2. Виконавець має право:

4.2.1. Розірвати Договір із Замовником без компенсації:

- у разі виникнення форс-мажорних обставин;

- у разі наявності у Замовника перед Виконавцем заборгованості;

- у разі появи Замовника на заняттях у нетверезому стані, грубої неадекватної поведінки, вживання нецензурної лексики тощо, що засвідчується актом підписаним Особою, що на достатньому для надання послуг за цим Договором рівні володіють іноземною мовою та свідками;

4.2.2. Припинити надання послуг Замовнику в разі порушення ним умов Договору. Відновлення надання послуг здійснюється після повного усунення порушень.

4.2.3. У будь-який момент відмовити Замовнику у надані послуг, якщо його поведінка під час проведення занять не дає змоги Особі, що на достатньому для надання послуг за цим Договором рівні володіє іноземною мовою, належно виконувати свої обов'язки, а іншим особам ефективно сприймати інформацію. В даному випадку грошові кошти, які були оплачені Замовником за надання послуг не повертаються.

4.2.4. Змінювати час або дні надання послуг за попередньою згодою Замовника.

4.2.5. На період надання послуг змінювати Особу, що на достатньому для надання послуг за цим Договором рівні володіє іноземною мовою без попередження та згоди Замовника, якщо не змінюється час та дні надання послуг.

4.2.6. Відмовити Замовнику у надані послуг у разі відсутності технічної можливості їх надання по незалежним від Виконавця причинам.


5. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА ЗАМОВНИКА

5.1. Замовник зобов'язаний:

5.1.1. У повному обсязі й у порядку, визначені цим Договором, вносити плату за послуги.

5.1.2. Дотримуватися Правил користування послугами Виконавця, які видаються Замовнику на початку кожного семестру, та приймати всі зміни, що будуть внесені до цього документу. Замовник своїм підписом підтверджує, що він ознайомлений зі змістом і умовами, які містяться в Правилах, розуміє їх та зобов'язується їх не порушувати.

5.1.3. Не порушувати правила поведінки, не розпивати спиртні напої та не курити на території, де Замовник отримує послуги.

5.1.4. Дбайливо ставитись до приміщення та майна Виконавця, а в разі нанесення матеріального збитку відшкодувати Виконавцю всі спричинені збитки у порядку, визначеному чинним законодавством України.

5.1.5. Замовник гарантує, що матеріали та доступ до електронних ресурсів, які становлять інтелектуальну власність Виконавця, не будуть надаватись та/або передаватись будь-яким третім особам, копіюватись або іншим чином відтворюватись.


5.2. Замовник має право:

5.2.1. Користуватися послугами Виконавця відповідно до положень цього Договору.

5.2.2. Змінювати час або дні отримання послуг за попереднім узгодженням із Виконавцем/Особою, що на достатньому для надання послуг за цим Договором рівні володіє іноземною мовою.

5.2.3. Отримувати необхідну для отримання послуг за цим Договором та достовірну інформацію про Виконавця, режим його роботи та перелік послуг, які надаються.

5.3. Замовник не може передавати право отримати послуги третім особам без згоди Виконавця.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством України. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

6.2. У випадку порушення строків розрахунків, Замовник на вимогу Виконавця сплачує останньому пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє в період, за який стягується пеня, за кожний день прострочення платежу.

6.3. У разі прострочення оплати послуг, Замовник сплачує на користь Виконавця суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також 5 % річних від простроченої суми.

6.4. За порушення Замовником п. 5.1.5. цього Договору, він зобов'язаний оплатити на користь Виконавця штраф у розмірі 20 000 грн. за кожен факт порушення.

6.5. У випадках не передбачених даним Договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до умов чинного законодавства.

6.6. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання своїх обов'язків по Договору в разі настання форс-мажорних обставин на період дії зазначених обставин.

6.7. Виконавець не несе відповідальності за наявність технічної можливості і якість інтернет - зв'язку, та неможливість з боку Замовника встановлення контакту з Виконавцем.

6.8. Виконавець несе відповідальність винятково за обсяг надання послуг безпосередньо Замовнику відповідно до умов цього Договору.7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

7.1. У випадку настання форс-мажорних обставин (оголошення військового стану, надзвичайного стану, антитерористичної операції, збройних сутичок, військових дій, терористичних актів, революції, соціальних заворушень, страйків, природні катаклізми, бойкоти, рішення державних органів влади та\або органів місцевого самоврядування, прийняття обмежуючих діяльність Сторін нормативних актів) та інші подібні обставини, що перешкоджають належному виконанню Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором, термін виконання таких зобов'язань, відповідно, відстрочується на час дії форс-мажорних обставин. Сторона, котра потрапила під вплив цих обставин, повинна повідомити іншу Сторону протягом трьох календарних днів з моменту їх настання, в іншому випадку така особа позбавлена можливості посилатися на такі обставини як на підставу звільнення від відповідальності. Наявність та строк дії форс-мажорних обставин підтверджується довідкою, виданою Торгово-промисловою палатою України та/або її регіональним відділенням.

7.2. Якщо форс-мажорні обставини будуть тривати більше двох місяців Договір припиняє свою дію, а Сторони звільняються від відповідальності за його невиконання, якщо Сторони не погодили інше, але в будь-якому випадку фактично надані Виконавцем послуги мають бути оплачені Замовником, а фактично оплачені Замовником послуги – надані Виконавцем, в іншому випадку – такі кошти мають бути повернені Замовнику.8. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

8.1. З урахуванням положень даного Договору, Цивільного кодексу України, Законів України «Про авторське право та суміжні права», «Про інформацію», Сторони домовилися, що всі учбові матеріали, що використовуватимуться з метою виконання даного Договору (в т.ч. в електронній формі), охороняються авторським правом, а також про те, що на всі об'єкти інтелектуальної власності, надані під час реалізації цього Договору Виконавцем, усі та будь-які виключні майнові права, в тому числі зазначені у статті 424 Цивільного кодексу України, на об'єкти інтелектуальної власності (авторського права), з моменту створення таких об'єктів, у повному обсязі належать Виконавцю.

8.2. Замовник має право використовувати матеріали виключно для цілей отримання послуг за цим Договором. При цьому майнові права інтелектуальної власності на учбові матеріали залишаються у Виконавця. Ніщо в цьому Договорі не повинно тлумачитись, як передача Виконавцем будь-яких майнових прав інтелектуальної власності на навчальні матеріали та/або дозвіл на використання таких навчальних матеріалів в цілях інших, ніж визначені Договором.

8.3. Замовнику під час занять забороняється користуватись мобільними телефонами та іншими засобами зв'язку, вести аудіозапис, фото-, кіно-, теле- чи відеозйомку.9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

9.1. Цей Договір вступає в силу з моменту його підписання Сторонами та діє до 31 грудня 2020 р., але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором. Договір вважається автоматично пролонгованим на рік, якщо жодна із Сторін до закінчення терміну його дії письмово не виявила бажання розірвати Договір.

9.2. Замовник не заперечує у використанні своїх персональних даних Виконавцем в порядку, встановленому Законом України «Про захист персональних даних»: інформування Замовника про зміни у розкладі, повідомлення про початок семестрів, акції, знижки, а також будь-якої інформації, що стосується послуг, які надає Виконавець.

9.3. Умови Договору можуть бути змінені за взаємною згодою обох Сторін шляхом складання письмового документу (додаткової угоди). Одностороння зміна умов Договору не допускається, окрім випадків передбачених цим Договором.

9.4. Виконавець має право залучити третіх осіб для виконання своїх прав та обов'язків без попереднього погодження із Замовником.

9.5. За ініціативою кожної із Сторін цей Договір може бути розірвано достроково з попередженням про це іншої Сторони у письмовій формі не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати розірвання. Вимога щодо строку, встановлена у цьому пункті Договору не поширюється на Виконавця у випадках, настання обставин, зазначених у п. 4.2. цього Договору.

9.6. Всі суперечності за даним Договором вирішуються шляхом переговорів, у разі неможливості досягнення згоди шляхом переговорів, спір вирішується у судовому порядку, відповідно до підвідомчості і підсудності, визначеної чинним законодавством України.10. РЕКВІЗИТИ СТОРІНЗАМОВНИК ВИКОНАВЕЦЬ ПІБ__________________________________
Паспорт серії _____ №_______, виданий ____________, зареєстрований(-а) за адресою: _______________,
реєстраційний номер облікової картки платника податків – _____________________
Адреса для листування: __________________
Електронна пошта:______________________
Тел.:_________________
_____________________

ПІБ
Фізична особа-підприємець Залєвська Валентина Валеріївна РНОКПП 3299814442
Місце проживання: 65023, Одеська обл., м. Одеса, вул. Льва Толстого, буд. 7.
Р/р UA873287040000026001054355764 в ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК
______________ Залєвська В.В.


Додаткова угода № 1

до Договору №___ про надання послуг по вивченню іноземної мови


м. Одеса «___» _________ 2020 р.


Замовник:_________________________________,
паспорт серії _____ №_______, виданий ____________,зареєстрований(-а) за адресою: _______________,
реєстраційний номер облікової картки платника податків – _____________________, з однієї сторони, та

Виконавець:ФОП Залєвська Валентина Валеріївна, що діє на підставі запису в ЄДР ЮО ФОП та громадських формувань від 28.11.2013 р., номер запису: 2 556 000 0000 109571, з другої сторони, кожен окремо – «Сторона», а разом – «Сторони», уклали цю Додаткову угоду № 1 до Договору №___ про надання послуг по вивченню іноземної мови (далі – Договір) про наступне.


1. Замовник обрав Пакет послуг на 10 занять.

2. Вартість послуг за Договором згідно обраного Пакету послуг становить:

Пакет послуг - 10 занять
Знижка, % - 7 %
Вартість за 1 (одне) заняття, грн. - 279
Загальна вартість, грн. - 2790

3. У разі, якщо Замовник бажає припинити дію Договору достроково і використав частину занять з обраного Пакету послуг, він має право звернутися до Виконавця з письмовою заявою про повернення грошових коштів у сумі пропорційній кількості невикористаних Замовником занять. В такому разі Виконавець повертає Замовнику суму грошових коштів пропорційну кількості невикористаних Замовником занять по собівартості, а саме без врахування знижки, з розрахунку – 300 (триста) грн. за 1 (одне) невикористане заняття.

4. Ця Додаткова угода є невід'ємною частиною Договору, складена у двох екземплярах українською мовою, які мають однакову юридичну силу.РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК ВИКОНАВЕЦЬ ПІБ Паспорт серії _____ №_______, виданий ____________, зареєстрований(-а) за адресою: _______________, реєстраційний номер облікової картки платника податків – _____________________
Адреса для листування: __________________
Електронна пошта:______________________
Тел.:_________________

Фізична особа-підприємець Залєвська Валентина Валеріївна
Свідоцтво № 2 556 000 0000 109571 від 28.11.2013 р.
Місце проживання: 65023, Одеська обл., м. Одеса, вул. Льва Толстого, буд. 7.
ФОП ЗАЛЄВСЬКА ВАЛЕНТИНА ВАЛЕРІЇВНА Код ЄДРПОУ: 3299814442
Р/р UA873287040000026001054355764 в ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК
______________ Залєвська В.В.