Про школу
Наша мета — не навантажувати студентів важкою граматикою, роблячи з них філологів, — ми навчаємо справжній, живій мові. Тій, яку ви почуєте у магазині, яка дозволить вам спілкуватися, заводити знайомства та чітко формулювати свої думки іноземною мовою.
відділ продаж
Напишіть і ми відповімоTelegram
Messenger
Публічна угода (оферта)

Приватний підприємець Залевська Валентина Валеріївна, код 3299814442, що є резидентом України, надалі "Виконавець", пропонує укласти цей договір із зацікавленою особою, надалі "Замовник", потім спільно іменовані - "Сторони", окремо - "Сторона", на послуги, передбачені на Інтернет-ресурсі https://bebestschool.com

Ця угода є публічною (оферта). Умови оферти однакові для всіх клієнтів/Замовників, незалежно від їх статусу, не віддаючи переваги одному клієнту/Замовнику над іншим.

1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
1.1. Публічна угода (оферта) – публічна оферта Виконавця на надання послуг на умовах цього договору, опублікована на офіційному Інтернет-ресурсі https://bebestschool.com спрямована та адресована будь-якій особі електронною поштою (e-mail) або через месенджер (Viber, WhatsApp, Telegram, Zoom тощо) , якщо Замовник не має можливості ознайомитися через електронний ресурс Виконавця.
1.2. Замовник – будь-яка особа, яка отримує послугу Виконавця на умовах цього договору.
1.3. Акцепт – повне та безумовне прийняття Замовником пропозиції укласти цей договір та інші умови, передбачені на Інтернет-ресурсі https://bebestschool.com. Договір укладається шляхом повного та безумовного акцепту оферти.
1.4. Заявка – реквізити Замовника для укладання угоди про надання послуг за умов публічного договору (оферти). Реквізити розміщуються Замовником у розділах Інтернет-ресурсу
https://bebestschool.com зокрема у формах зворотнього зв'язку та запису на заняття на сторінках сайту.
1.5. Послуги – заняття з вивчення (навчання) іноземних мов, які надає Виконавець Замовнику. Послуги надаються одноразово та/або багаторазово (за підпискою/за абонементом), усно та/або письмово, очно та/або дистанційно, у форматі індивідуальних та/або групових занять.
1.6. Очна (денна, вечірня) – форма вивчення (навчання) іноземних мов Замовником за місцем знаходження Виконавця, що передбачає проведення навчальних занять та практичних занять у присутності викладача із Замовником.
1.7. Дистанційне навчання – це взаємодія Замовника і на відстані, яка відображає всі складові, притаманні освітньому процесу, та реалізується за допомогою Інтернет-технологій чи інших засобів, що передбачають інтерактивність.
1.8. Інтернет-ресурс Виконавця – Інтернет-сайт https://bebestschool.com або інший ресурс Виконавця, на якому є публічний договір (оферта), інформація про послуги, у тому числі: сайт, мобільний додаток, веб-клієнт, до якого Замовник має доступ.
1.9. Абонемент – термін дії (період часу), протягом якого Виконавець зобов'язаний надати Замовнику послуги, сплачені Замовником.
1.10. Контент – результати інтелектуальної діяльності Виконавця, зокрема: тексти, статті, презентації, шаблони, лекції, виступи; електронні навчальні матеріали; аудіовізуальні твори, відеокурси, фонограми, зображення; знаки для товарів та послуг, комерційні позначення та фірмові найменування, логотипи; гіпертекстові посилання, їх фрагменти, інформація, інші об'єкти, розміщені на сайті Виконавця та Інтернет-ресурсах, до яких надається доступ
Замовнику у результаті акцепту оферти.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Виконавець надає Замовнику послуги, що передбачені на Інтернет-ресурсі Виконавця https://bebestschool.com , а Замовник зобов'язується своєчасно їх оплачувати відповідно до умов цього договору.
2.2. Послуги надаються відповідно до вимог договору та послуги, обраної Замовником. Виконавець надає Замовнику послуги, керуючись своїм професійним досвідом.
2.3. Ціни, зміст, терміни, форма та інші істотні умови надання послуг публікуються на Інтернет-ресурсі Виконавця або надсилаються Замовнику електронним способом.
2.4. У разі здійснення оплати Замовником послуг, які не є актуальними на дату Акцепту, Виконавець зобов'язаний запропонувати поточні послуги або повернути кошти, якщо послуги не можуть бути надані. У будь-якому випадку, Замовник сам відповідає, додаткові витрати та ризики, пов'язані з оплатою послуг не релевантного Акцепту.
2.5. Форма надання послуги: одноразово та/або багаторазового (за підпискою/за абонементом), усно та/або письмово, очно та/або дистанційно, у форматі індивідуальних та/або групових занять. Послуги надаються через інформаційно-телекомунікаційні системи через відео- або аудіозв'язок, у тому числі через спеціальні платформи або месенджери (Viber, Skype, PruffMe, Zoom та ін.). Послуги надаються також шляхом безпосередньої роботи викладача у приміщеннях Виконавця.
2.6. Доступ до ресурсів надається Виконавцем заздалегідь.
2.7. За відсутності Замовника для консультації/заняття не з вини Виконавця, кошти не повертаються та послуга вважається наданою.
2.8. Замовник зобов'язаний своєчасно забезпечити якісний Інтернет-зв'язок та перевірити доступ до Інтернет-ресурсу Виконавця.

3. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ
3.1. Всі умови договору та інші умови, що передбачені на Інтернет-ресурсі https://bebestschool.com , є обов'язковими для Сторін з моменту акцепту Замовником.
3.2. Якщо Замовник не погоджується з умовами цієї угоди, він не повинен приймати та користуватися послугою.
3.3. Якщо Замовник не знає або не розуміє будь-яких суттєвих умов послуги чи договору, він зобов'язаний зв'язатися з Виконавцем у письмовій формі для роз'яснення. В іншому випадку він не має права посилатися на те, що він не обізнаний або не розуміє суттєвих умов послуги або договору і на цій підставі відмовитись від договору після акцепту.
3.4. Замовник, який прийняв договір, вважається ознайомленим з ним та з іншими умовами, обумовленими на Інтернет-ресурсі Виконавця з обсягом, кількістю, переліком послуг, термінами, вартістю послуги та додатковими послугами, якщо такі є.
3.5. Акцептом пропозиції укласти договір та укладання договору Замовником є 100% (стовідсоткова) плата за послуги, що свідчить про приєднання Замовника до договору та рівносильно договору, підписаному обома сторонами.
3.6. Якщо Замовник приймає (акцептує) пропозицію укласти договір, він зобов'язаний повідомити Виконавцю необхідні реквізити: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), місце проживання, номер телефону, контактний e-mail, інші дані на запит Виконавця.
3.7. У разі, коли Замовнику стало відомо про умови договору від третіх осіб і він має намір придбати послугу Виконавця, він має попередньо ознайомитись та прийняти умови цього договору шляхом акцепту.
3.8. Замовник зобов'язаний повідомити Виконавця про зручні для нього електронні засоби зв'язку.

4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ТА ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ
4.1. Умовами надання послуг є:
4.1.1. Замовник повністю ознайомлений та безумовно погоджується з умовами Політики конфіденційності із захисту персональних даних;
4.1.2. Замовник повністю ознайомлений та безумовно згоден з умовами цього договору, що підтверджується Акцептом;
4.1.3. Замовник прийняв пропозицію (Акцепт) укласти договір;
4.1.4. Замовник сплатив за послуги Виконавця.
4.2. Послуги надаються одноразово та/або багаторазово (за підпискою/за абонементом), усно та/або письмово, очно та/або дистанційно, у форматі індивідуальних та/або групових занять.
Послуги надаються через інформаційно-телекомунікаційні системи через відео- або аудіозв'язок, у тому числі через спеціальні платформи або месенджери (Viber, Skype, PruffMe, Zoom та ін.). Послуги надаються також шляхом безпосередньої роботи викладача у приміщеннях Виконавця.
4.3. Якщо послуги надаються через підключення до спеціальних платформ або сервісів, Виконавець своєчасно інформує про це Замовника та надає доступ до них, а Замовник зобов'язується завантажити такі послуги та/або підключитися до них.
4.4. Замовник може змінювати дату та час занять (скасування/перенесення) за умови індивідуальної форми послуги. При цьому Замовник повинен повідомити Виконавця про таку зміну не пізніше ніж за 8 (вісім) годин до отримання послуги. Інакше заняття вважається проведеним, а послуга вважається наданою.
4.5. Зміна дати та часу занять можлива в рамках дії абонементу та можлива лише для індивідуальної форми послуги.
4.6. Якщо Замовник за незалежними від Виконавця обставинами і не з вини Виконавця не отримує послуги у термін дії абонементу та передбачені форматом навчання, такі послуги вважаються надані належним чином.
4.7. Виконавець має право відкласти терміни надання послуги у разі виникнення обставин, що не залежать від нього (хвороба, технічні роботи провайдера, які унеможливлюють спілкування із
Замовником, аварійні ситуації тощо) за умови, що Замовник попереджений не менш ніж за 3 години до початку надання послуги. Час та дата надання послуги погоджується із Замовником
електронними каналами.
4.8. Замовник може отримати консультацію з послуги (не більше 30 (тридцяти) хвилин) за умови групової форми послуги та у разі пропуску занять через хворобу (підтверджується медичною
довідкою). Тривалість консультації – не більше 30 (тридцяти) хвилин, час консультацій не підсумовується.
4.9. Вебінари/уроки/сесії можуть бути записані. Замовник може отримати доступ до них на період надання послуг. При цьому, за відсутності запису з технічних або незалежних причин від
Виконавця та відсутності Замовника для консультації не з вини Виконавця, послуги вважаються надані належним чином.
4.10. Замовнику може бути надана індивідуальна усна та/або письмова консультація.
4.11. Якщо Замовник має претензії щодо кількості або якості послуг, він зобов'язаний повідомити про це негайно, але не пізніше 3 (трьох) календарних днів з моменту їх виникнення. Претензії надсилаються у письмовій формі на адресу електронної пошти Виконавця, зазначену у цьому договорі.
4.12. Замовник ознайомлений, що групові заняття проходять цілий рік без сезонних зупинок та/або перерв у заняттях, крім можливих непередбачених обставин, про які Виконавець окремо повідомляє замовника.
4.13. Претензії приймаються у письмовій формі та розглядаються Виконавцем протягом 10 календарних днів з дати отримання претензії.
4.14. За відсутності зауважень у Замовника у строк, зазначений у пункті.
4.6. послуги вважаються надані своєчасно належним чином і не вимагають підписання Акту приймання-передачі наданих послуг.
4.15. Політика конфіденційності захисту персональних даних міститься на Інтернет-ресурсі https://bebestschool.com або іншому Інтернет-ресурсі Виконавця і є невід'ємною частиною цієї угоди. Акцепт підтверджує факт ознайомлення Замовника з положеннями Політики конфіденційності захисту персональних даних та його згоду на їх обробку.
4.16. Період прийняття пропозиції (акцепту) визначається на Інтернет-ресурсі Виконавця.
4.17. Виконавець має право припинити надання послуг, якщо Замовник має заборгованість перед Виконавцем з оплати послуг. При цьому Виконавець не несе відповідальності перед Замовником за таке розірвання.
4.18. Інформація та всі матеріали, у тому числі на електронних носіях, аудіо- та відеозаписи, надані Замовнику Виконавцем за цим Договором, можуть бути використані виключно для особистого користування Замовником без права передачі (за плату або безкоштовно) третім особам. Якщо Замовник дозволить розповсюдження цієї інформації, він несе відповідальність перед Виконавцем у вигляді штрафу у розмірі 1000% вартості послуг, оплачених Замовником за цим договором.
4.19. Виконавець залишає за собою право відмовити у наданні послуг та розірвати договір в односторонньому порядку без повернення коштів Замовнику, з правом відключення Замовника від своїх Інтернет-ресурсів або припинення навчання у разі порушення Замовником умов цього договору. У разі виявлення такого факту Замовник сплачує Виконавцю штраф у розмірі 1000% вартості послуг, оплачених Замовником за цим договором. До таких порушень належать:
4.19.1. публікація Замовником контенту Виконавця на зовнішніх ресурсах (сайти, чати, соціальні мережі);
4.19.2. публікація Замовником забороненої цим Договором, недостовірної, неправдивої інформації про Виконавця;
4.19.3. публікація Замовником інформації, що розпалює міжнаціональні конфлікти, що містить нецензурні висловлювання або інакше ображає інших Замовників або Виконавця;
4.19.4. публікація Замовником інформації на Інтернет-ресурсах Виконавця, яка не належить до предмета послуг та публікації рекламної інформації.
4.20. Виконавець залишає за собою право відмовити у наданні послуг та розірвати договір в односторонньому порядку без повернення сплачених Замовником коштів у разі встановлення факту передачі Замовником реквізитів для отримання послуг третім особам, у тому
числі шляхом передачі доступів або індивідуального посилання (URL) для участі у дистанційних заняттях, онлайн-сесіях, тренінгах тощо.
4.21. Виконавець видаляє доступи до програми для участі в дистанційних заняттях , онлайн-сесіях, тренінгах тощо, а також всі матеріали занять (записи уроків, чати з викладачем, інтерактивні дошки тощо) в момент відмови клієнта від надання послуг.
4.22. Виконавець видаляє неактуальні матеріали занять (записи уроків, чати з викладачем, інтерактивні дошки і т.д.) в момент завершення клієнтом курсу занять (після об'яви результатів фінального екзамену по рівню знання мови). Матеріали можуть бути збережені при додатковій оплаті збереження на сервері за вартістю, що вказана на Інтернет-ресурсі


5. ТЕРМІН І ОБСЯГ НАДАННЯ ПОСЛУГ
5.1. Термін та кількість послуг, що надаються, вказується на Інтернет-ресурсі Виконавця https://bebestschool.com : тривалість, види, частотність занять, умови щодо формату навчання, назва абонементів, програм та курсів, зміст та структура програм та курсів, терміни абонементів, інші характеристики послуг.
5.2. Терміни та кількість послуг можуть бути уточнені додатково з кожним окремим Замовником, залежно від умов надання послуг.

6. ЦІНА ТА ОПЛАТА ПОСЛУГ
6.1. Замовник зобов'язаний сплатити абонемент до дати початку занять, а також пройти курс протягом періоду дії абонементу.
6.2. Замовник здійснює оплату послуг на підставі рахунку або без нього (за достатньої інформації щодо умов надання послуг) у готівковій або безготівковій формі на банківський рахунок Виконавця.
6.3. Оплатою вважається перерахування коштів на рахунок Виконавця.
6.4. Виконавець не несе відповідальності за послуги третіх осіб щодо використання Замовником платіжних сервісів та сторонніх операторів. Будь-які ризики, пов'язані з перерахуванням грошових коштів, несе Замовник до зарахування коштів на рахунок Виконавця.
6.5. Замовник має право в будь-який час змінити оплачений абонемент у більшу сторону та перейти з придбаного абонементу на більш дорогий або більш об'ємний абонемент за умови доплати різниці у вартості. У цьому випадку перехід на інший абонемент проводиться
наступного дня після отримання доплати.
6.6. Якщо Замовник здійснив часткову оплату попередньо погоджених з Виконавцем послуг, вартість послуг, що залишилася, необхідно сплатити не пізніше, ніж за один день до дати початку надання послуги. Узгодження часткових оплат проводитись через обмін
електронними повідомленнями.
6.7. Якщо Замовник здійснив часткову оплату послуг без згоди на часткову оплату Виконавцем, Виконавець має право відмовити у наданні послуг та повернути часткову оплату протягом
5 (п'яти) банківських днів.
6.8. Кошти повертаються в тій же формі і на той же рахунок, з якого здійснюється оплата, якщо Сторони не домовилися про інше.

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ
7.1. Виконавець має право:
7.1.1. вносити зміни та доповнення до умов договору, повідомлення про такі зміни та доповнення публікуються на офіційному Інтернет-ресурсі Виконавця не менше ніж за 5 (п'ять)
календарних днів до набуття ним чинності;
7.1.2. самостійно визначати вартість послуг;
7.1.3. самостійно визначати методи навчання;
7.1.4. припинити надання послуг Замовнику, який порушує умови цього договору;
7.1.5. зберігати та обробляти інформацію, яку він отримує у процесі надання послуг;
7.1.6. залучати до надання послуг третіх осіб, при цьому Виконавець відповідає за якість та кількість послуг Замовнику;
7.1.7. отримувати від Замовника будь-яку інформацію, необхідну для надання послуг.
7.2. Виконавець зобов'язаний:
7.2.1. надавати послуги у термін та обсяги, передбачені цим договором;
7.2.2. вживати заходів відповідно до чинного законодавства щодо забезпечення конфіденційності інформації, що передається Замовником, а також інформації про Замовника та послуг, які він отримує;
7.2.3. своєчасно реагувати на запити Замовника;
7.2.4. забезпечувати своєчасний доступ Замовника до сервісів;
7.2.5. виконувати інші обов'язки, передбачені цим договором.

8. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА
8.1. Замовник має право:
8.1.1. отримання послуги на умовах цього договору з моменту оплати послуги;
8.1.2. на отримання від Виконавця інформації щодо послуги в встановленому законодавством порядку;
8.1.3. відмовитись від отримання повідомлень/листів від Виконавця. У цьому випадку Виконавець не несе відповідальності за неотримання Замовником актуальної інформації про послуги;
8.1.4. відмовитись від отримання послуг. Замовник повинен письмово повідомити Виконавця про таку відмову за 14 (чотирнадцять) календарних днів до дати закінчення навчання.
8.2. Замовник зобов'язаний:
8.2.1. сплатити за послуги;
8.2.2. надати Виконавцю свої реквізити: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), місце проживання, контактний номер телефону, контактний e-mail;
8.2.3. інформувати Виконавця про зміну своїх реквізитів;
8.2.4. використовувати контент, інформацію та матеріали тільки в особистих цілях та для особистого користування та не поширювати контент, отриманий при наданні послуг;
8.2.5. користуватися послугою індивідуально;
8.2.6. знайомитись з чинною редакцією договору при кожному вході до мережі Інтернет Виконавця;
8.2.7. відшкодувати збитки та виплатити штраф у разі порушення майнових та немайнових прав, інтелектуальної власності та авторських прав на Контент Виконавця. У разі виявлення
факту такого порушення, на першу вимогу Виконавця припинити порушення;
8.2.8. не допускати публікації контенту Виконавця на зовнішніх ресурсах, коментарях або чатах; не допускати публікації забороненої цим Договором, недостовірної, неправдивої інформації про Виконавця або отриманих послуг, у тому числі тієї, що розпалює міжнаціональні конфлікти, містить нецензурні висловлювання або іншим чином ображає інших споживачів чи Виконавця, а також не публікувати на Інтернет-ресурсах Виконавця та відомостей, що не належать до предмета послуг;
8.2.9. .не записувати Контент на відео- та/або аудіо носії, у тому числі з метою передачі третім особам або комерційного розповсюдження;
8.2.10. Дотримуватися "Правил школи" Виконавця, у тому числі під час занять в особистій присутності Виконавця та Замовника, які розміщуються на Інтернет-ресурсах Виконавця.
8.2.11. Під час строку дії Договору та протягом 5 років після його припинення та/або розірвання, Замовник без письмового дозволу виконавця зобов'язується не співпрацювати (отримувати послуги) з контрагентами, найманими працівниками виконавця, у т.ч., але не виключно з особами, з якими Виконавець укладав цивільно-правові, господарські та інші договори, в іншому випадку на замовника покладається штраф у розмірі 3000 грн. за кожен факт такого порушення, який замовник повинен сплатити протягом 10 днів з моменту відправки Виконавцем письмової вимоги про це. Замовник зобов'язується дотримуватися фідуціарних зобов'язань, які
мають на увазі під собою зобов'язання довірчого характеру, і зобов'язується дотримуватися інтересів виконавця. Замовник розуміє, що у разі порушення зазначеної в цьому пункті
умови, Виконавець буде нести певні втрати (в т.ч., але не виключно комерційні збитки).

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТІВ
9.1. Виконавець та Замовник несуть відповідальність за порушення умов відповідно до цього договору та чинного законодавства країни Виконавця.
9.2. Усі суперечки за договором між Виконавцем та Замовником вирішуються шляхом переговорів, а у разі недосягнення домовленості – відповідно до чинного законодавства країни
Виконавця.
9.3. Жодна із Сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору, якщо це спричинено форс-мажорними обставинами, про які Сторони не могли знати заздалегідь або не могли передбачити. До таких обставин відносяться: пожежа, повінь, землетрус, цунамі, торнадо, ураган, тайфун, зсуви, селеві потоки, лавини, виверження вулканів та інші стихійні лиха; війни, революції, перевороти, страйки, диверсійно-терористичні акти, грабежі, аварії у системі енергопостачання та зв'язку, зміни у законодавстві, дії державних
органів та їх посадових осіб, якщо ці обставини безпосередньо впливають на виконання цього договору, та їх виникнення юридично підтверджено. Протягом терміну дії форс-мажорних обставин сторони не мають взаємних претензій і кожна сторона бере на себе ризик наслідків форс-мажорних обставин.
9.4. Виконавець не гарантує цілковиту безпомилковість наданих послуг та гарантує, що докладе всіх розумних зусиль та заходів для запобігання цьому. Якщо Замовник виявляє помилки або неточності, що виникли з вини Виконавця, Виконавець, за наявності, безкоштовно виправляє помилки в найкоротші терміни.
9.5. Виконавець не несе відповідальності за прямі чи непрямі збитки, заподіяні Замовнику з чинним законодавством країни Виконавця.
9.6. У разі виникнення претензій та пропозицій з боку Замовника, він може звернутися до Виконавця з письмовою заявою із зазначенням суті проблеми, свого імені та прізвища, а також зворотної e-mail адреси, надіславши інформацію на адресу електронної пошти, зазначену у цьому договорі. Виконавець, отримавши письмову заяву від Замовника, зобов'язаний розглянути її та надати письмову відповідь протягом 30 днів. Якщо отриманий запит або заявка
містить запит або вимогу про вчинення певних дій, Виконавець, якщо він згоден на вчинення цих дій, вчиняє їх без додаткового письмового повідомлення, за винятком випадків, коли по суті запиту або вимоги не потрібно повідомляти Замовника про задовільнення запиту або вимоги.
9.7. Суперечки між сторонами розглядаються судом у порядку, встановленому чинним законодавством Виконавця.
9.8. У разі зміни реквізитів (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), місце проживання, контактний номер телефону, контактний e-mail) Замовник зобов'язаний повідомити Виконавця протягом 20 днів на адресу електронної пошти, зазначену в цьому договорі.
9.9. Виконавець не несе відповідальності перед Замовником за не отриману вигоду останнім, незалежно від джерела її походження.
9.10. За порушення умов пунктів 4.17, 4.18, 4.18, 8.2.4, 8.2.5 Замовник сплачує Виконавцю штраф у розмірі 1000% від вартості оплачених послуг та відшкодовує понесені збитки та неотримані вигоди.
9.11. Сторони можуть добровільно зберігати договір у паперовому вигляді за власним бажанням.
9.12. Замовник усвідомлює, що Виконавець не несе відповідальності за функціонування програмних засобів, за допомогою яких надаються послуги, а також за надання послуг зв'язку.

10. ПОЛІТИКА ВІДМОВИ ВІД ПОСЛУГ
10.1. Замовник має право відмовитись від надання послуг на наступних умовах:
10.1.1. 10.1.1.Повернення коштів у разі відмови від надання послуг здійснюється у розмірі 100% від вартості послуг, оплачених Замовником, якщо доступ до контенту послуг не був відкритий, не були проведені навчальні заняття, Виконавець не надав матеріали Замовнику та Замовник не увійшов до особистого кабінету для доступу або не отримав контент послуг за допомогою електронного зв'язку;
10.1.2. Повернення коштів за дотримання умов пункту 10.1.1., отриманих за рахунок оплати послуг, здійснюється за письмовим запитом Замовника, який надсилається на електронну пошту Виконавця, зазначену в цьому договорі, не пізніше ніж за 5 (п'ять) календарних днів до дати початку навчання;
10.1.3. Заява на повернення при дотриманні умов пункту 10.1.1 та пункту 10.1.2 має містити: причини відмови від послуг та повернення грошових коштів, реквізити для переказу коштів з
яких було здійснено оплату, копію засвідчуючого особу Замовника документа та копію документа про оплату послуг; 10.2. 10.2.Умови повернення коштів. За відсутності однієї чи кількох умов, зазначених у цьому пункті, Виконавець має право відмовити у задоволенні претензії Замовника.
10.3. Замовник надіслав заяву про повернення коштів;
10.4. Виконавцю у строк, не пізніше ніж за 5 (п'ять) календарних днів до дати початку навчання (пункті 10.1.2);
10.5. Замовник надав інформацію у повному обсязі у порядку, передбаченому пунктом 10.1.3.
10.6. Рішення про повернення або відмову у поверненні здійснюється Виконавцем протягом 10 (десяти) робочих днів з дати отримання Виконавцем письмової заяви Замовника.
10.7. Сторони не мають права розірвати договір в односторонньому порядку, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством країни Виконавця та цією Угодою.

11. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
11.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо воно стало результатом форс-мажорних обставин, таких як: стихійні лиха, пожежі, повені, страйки, рішення органів державної влади та управління, які унеможливлюють надання послуг, інші обставини, якщо вони вплинули на реалізацію цього договору.
11.2. У цих випадках термін виконання Сторонами зобов'язань за договором переноситься відповідно до часу, протягом якого діють такі обставини та їх наслідки.
11.3. Сторона, для якої умови, за яких неможливе виконання зобов'язань за договором внаслідок обставин нездоланної сили, зобов'язана письмово повідомити іншу сторону про настання цих обставин без будь-якого зволікання не пізніше 10 (десяти) днів з дня їх настання.
11.4. Настання зазначених обставин не є підставою для відмови Замовника від оплати послуг з навчання, наданих до їх виникнення, та відмови Виконавця від надання послуг з навчання відповідно до оплати, наданої Замовником.
11.5. У разі, якщо форс-мажор триває понад 60 днів, кожна сторона має право порушити питання про розірвання цього договору.

12. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
12.1. Договір набуває чинності з моменту акцепту Замовником - здійснення 100% (стовідсоткової) оплати послуг та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.
12.2. Визнання недійсними окремих пунктів договору не тягне за собою недійсності всього договору.
12.3. У період дії договору Виконавець має право вносити зміни до договору, що набирають чинності протягом 5 днів з моменту публікації на Інтернет-ресурсі. Вважається, що Замовник погодився із змінами, якщо протягом 3 робочих днів на електронну пошту Виконавця не надійшло письмове заперечення Замовника.

13. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ:
Валентина Залевська, приватний підприємець Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, індивідуальних підприємців та громадських організацій N2556 000 0000 109571 від
28.11.2013Витяг з реєстру платників єдиного податку від 09.02.2016 N1615533405958
Реквізити для оплати:
UA453220010000026008310083372 у ЗАТ «УНІВЕРСАЛ
БАНК», МФО 322001
РНОКПП: 3299814442
Місцезнаходження 65023, Одеська обл. Льва Толстого, буд. 7.
Поштовий адрес: support@bebestschool.com
Тел: +380684586866
Політика конфеденційності для захисту персональних даних

Приватний підприємець Залевська Валентина Валеріївна, код 3299814442, яка являється резидентом України, надалі "Виконавець", при здійсненні послуг на умовах Публічного договору (оферти), у разі акцепту оферти Замовником, застосовує політику конфіденційності, далі - Політика конфіденційності. Політика конфіденційності поширюється на всю інформацію, розміщену на офіційному Інтернет-ресурсі https://bebestschool.com та на інформацію про Користувача, яка потрібна під час використання сайту, програм та продуктів. Звертаємо вашу увагу, що ми підготували Політику конфіденційності з урахуванням вимог законодавства, регулюючу захист персональних даних, а саме, з урахуванням вимог Загального регламенту захисту даних (Регламент ЄС No 2016/679 від 27.04.2016 або GDPR – Загальний регламент захисту даних) (далі – Регламент) та іншого європейського законодавства щодо захисту персональних даних.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
1.1. Сайт – Інтернет-ресурс https://bebestschool.com , керований адміністрацією сайту.
1.2. Адміністрація Сайту – уповноважені на управління сайтом працівники, які організовують та обробляють персональні дані, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії чи операції, що здійснюються з персональними даними.
1.3. «Користувач» означає будь-яку фізичну особу, яка має доступ до Сайту, що використовує Сайт у мережі Інтернет.
1.4. Персональні дані – будь-яка інформація, що відноситься прямо або опосередковано до конкретної фізичної особи (суб'єкт персональних даних).
1.5. Обробка персональних даних – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збирання, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення, оновлення, зміну, вилучення,використання, передачу (поширення, надання, доступ), блокування, видалення, знищення персональних даних.
1.6. Конфіденційність персональних даних – обов'язкове дотримання адміністрацією сайту або іншою особою, яка отримала доступ до персональних даних, вимога не допускати їх розповсюдження без згоди суб'єкта персональних даних або наявності іншої правової підстави.
1.7. Cookies - фрагмент даних, що надсилається сервером і зберігається на комп'ютері користувача, який є веб-клієнтом або веб-браузером, щоразу пересилає на веб-сервер у HTTP-запиті, намагаючись відкрити сторінку відповідного сайту.
1.8. IP-адреса — це унікальна мережна адреса вузла в комп'ютерній мережі, побудована за протоколом IP.
1.9. Оферта – публічний договір на надання послуг, опублікований на офіційному Інтернет-ресурсі https://bebestschool.com , направлений та адресований будь-якій особі по електронній пошті (e-mail) або через месенджер (Viber, WhatsApp, Telegram, Zoom тощо), якщо Користувач/Замовник не має можливості ознайомитися через електронний ресурс Виконавця.
1.10. Контент – результати інтелектуальної діяльності Виконавця, зокрема: тексти, статті, презентації, шаблони, лекції, виступи; електронні навчальні матеріали; аудіовізуальні твори, відеокурси, фонограми, зображення; знаки для товарів та послуг, комерційні позначення та фірмові найменування, логотипи; гіпертекстові посилання, їх фрагменти, інформація, інші об'єкти, розміщені на сайті Виконавця та Інтернет-ресурсах, до яких надається доступ Замовнику в результаті акцепту оферти.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2. 1. Політика конфіденційності регулює відносини між використанням Сайту та Користувачами та є публічним договором, за яким Користувач вказує на своє приєднання до цієї угоди.
2.2. Обробка персональних даних здійснюється відповідно до вимог "Про захист персональних даних". Обробка персональних даних користувачів, які перебувають у ЄС або є громадянами ЄС, регулюється, зокрема, Загальним регламентом ЄС із захисту даних 2016/679 (далі – «GDPR»).
2. 3. Використання Сайту означає автоматичну та повну згоду Користувача з цією Політикою
конфіденційності та умовами обробки персональних даних.
2.4. Якщо Користувач не погоджується з умовами Політики конфіденційності, він зобов'язаний припинити використання Сайту та негайно покинути його.
2.5. Політика конфіденційності застосовується до Інтернет сайту https://bebestschool.com або до іншого ресурсу, що містить навчальні матеріали, програми та контент Виконавця. Виконавець не контролює та не несе відповідальності за сайти третіх осіб, на які сервер може переходити за посиланнями, доступними на Сайті.
2.6. Адміністрація сайту є контролером персональних даних та контролером Сайту.

3. ВІКОВІ ОБМЕЖЕННЯ
3.1. Реєструючись на Сайті, заповнюючи форми заявок на послуги та форми для отримання контенту, а також здійснюючи інші дії на Сайті, що вимагають надання персональних даних (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), місце проживання, контактний номер телефону, контактний e-mail, інші дані на запит Виконавця), Користувач підтверджує, що досяг відповідного віку, що дозволяє йому самостійно укладати угоди. Якщо Адміністрація Сайту просить Користувача дати згоду на обробку персональних даних, Користувач підтверджує, що він може зробити це самостійно.
3.2. Адміністрація Сайту може попросити Користувача надати додаткові документи або пройти додаткові процедури, щоб переконатися, що він має право самостійно давати згоду на обробку персональних даних.
3.3. На період з'ясування обставин або отримання згоди або схвалення від батьків або опікунів Адміністрація сайту може обмежити обробку даних користувача шляхом тимчасового блокування даних Користувача.

4. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
4.1. Політика конфіденційності встановлює зобов'язання Адміністрації Сайту щодо
нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач надає Адміністрації Сайту під час реєстрації або оформлення заявок на послуги на Сайті.
4.2. Персональні дані, дозволені до обробки відповідно до Політики конфіденційності,
надаються Користувачем під час заповнення певних форм на Сайті і можуть включати наступну інформацію:
● прізвище, ім'я, по батькові (за наявності);
● місце проживання;
● контактний номер телефону;
● контактний e-mail,
● інші конфіденційні дані про особу Користувача або контакти Користувача.
4.3. На додаток до даних, передбачених у пункті 4.2, Адміністрація Сайту залишає за собою право автоматично збирати в процесі перегляду Користувачем Сайту або його окремих сторінок наступні дані IP-адреси електронного обчислювального пристрою (комп'ютера, телефону, планшета тощо)
Користувача:
● інформацію про файли cookie, які зберігаються у браузері Користувача;
● інформацію про електронно-обчислювальні пристрої (комп'ютер, телефон, планшет і т.д.) Користувача;
● інформацію про браузер Користувача, включаючи назву, версію браузера тощо;
● час доступу до Сайту;
● адреси сторінок Сайту, які переглядає Користувач;
● адреси попередніх сторінок, на яких здійснювався доступ до Сайту.
4.4. Вимкнення функції збирання файлів cookie Користувача може призвести до неможливості
доступу до частин Сайту.
4.5. Файли cookie, що зберігаються на вашому пристрої, ідентифікують не конкретного
користувача, а комп'ютер або мобільний пристрій, використовуючи випадково згенеровані
ідентифікаційні позначки.
4.6. Сайт збирає конфіденційні дані, передбачені пунктом 4.2. та 4.3, у тому числі з метою
виявлення та вирішення технічних проблем, контролю навантаження та покращення роботи
Сайту.
4.6. Будь-яка інша особиста чи конфіденційна інформація, не зазначена вище, підлягає надійному зберіганню та не розповсюдженню, за винятком випадків, передбачених у пунктах 7.2., 7.3., 7.4.

5. МЕТА ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРЕКТОРА
5.1. Адміністрація Сайту може використовувати персональні дані Користувача з метою:
5.1.1. ідентифікації Користувача, зареєстрованого на Сайті, для розміщення замовлення та (або) приєднання до договору публічної оферти дистанційно;
5.1.2. надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів Сайту;
5.1.3. встановлення зворотного зв'язку з Користувачем, включаючи повідомлення, запити щодо використання Сайту, надання послуг, опрацювання запитів та заявок від Користувача;
5.1.4. визначення місцезнаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайству;
5.1.5. підтвердження достовірності та повноти Персональних даних, наданих Користувачем;
5.1.6. створення облікового запису для розміщення замовлення, якщо користувач дав згоду на створення облікового запису;
5.1.7. повідомлення Користувача Сайту про статус замовлення;
5.1.8. надання Користувачеві ефективної клієнтської та технічної підтримки у разі проблеми, пов'язаної з використанням Сайту;
5.1.9. надання Користувачеві за його згодою на оновлення послуг, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, новин та іншу інформацію;
5.1.10. здійснення рекламної діяльності за згодою Користувача;
5.1.11. надання Користувачеві доступу до сайтів партнерів з метою отримання продуктів, оновлень та послуг.
5.2. Персональні дані Користувача можуть бути використані для інших цілей, які не передбачені Політикою конфіденційності, які входять до сфери дії Виконавця.

6. ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ
Адміністрація Сайту зберігає Персональні дані Користувача лише до тих пір, поки вони необхідні для цілей, зазначених у Політиці конфіденційності та видаляє або зберігає дані таким чином, що це унеможливлює ідентифікацію Користувача, коли потреба зникає.

7. СПОСОБИ, ПОРЯДОК І ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
7.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну будь-яким
законним способом, у тому числі в інформаційних системах персональних даних з
використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.
7.2. Користувач, своїм перебуванням на Сайті, автоматично погоджується з тим, що
Адміністрація Сайту має право передавати персональні дані третім особам виключно для
виконання замовлення Користувача, зробленого на Сайті.
7.3. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація Сайту має право передавати персональні дані третім особам, зокрема курьерским службам, організаціям поштового зв'язку, операторам зв'язку та іншим виключно з метою виконання замовлення Користувача, оформленого на Сайті, включаючи оплату за користування послугами.
7.4. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим державним та
судовим органам лише за наявності законних підстав.
7.5. Адміністрація сайту використовує необхідні організаційні та технічні прийоми для захисту
персональної інформації від незаконного або випадкового доступу, знищення, спотворення,
блокування, копіювання, розповсюдження, а також інших протиправних дій третіх осіб.
7.6. Адміністрація Сайту спільно з Користувачем вживає всі необхідні заходи для запобігання
збитків або інших негативних наслідків, спричинених втратою або розголошенням персональних даних Користувача.

8. ОБОВ'ЯЗКИ АДМІНІСТРАЦІЇ САЙТУ ЗА ЗАХИСТОМ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
8.1. Адміністрація сайту зобов'язується та гарантує:
8.1.1. використовувати будь-яку отриману інформацію виключно з метою, зазначеною в пункті 5 цієї Політики конфіденційності;
8.1.2. забезпечити збереження персональної інформації Користувача та збереження Персональної інформації Користувача. Не розголошувати без попередньої письмової згоди Користувача, а також не продавати, не обмінювати, не публікувати та не розголошувати іншими можливими способами передані персональні дані Користувача, за винятком пункту 7.2., 7.3, 7.4.
8.1.3. вживати запобіжних заходів для захисту конфіденційності персональних даних Користувача відповідно до процедури, яка зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті;
8.1.4. блокувати персональні дані, що належать Користувачеві, з моменту звернення або запиту Користувача, або його законного представника, або уповноваженого органу захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки, у разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
9.1. Адміністрація Сайту, якщо вона не виконала своїх зобов'язань, несе відповідальність за
збитки, завдані Користувачем у зв'язку з неправомірним використанням персональних даних
відповідно до чинного законодавства, за винятком випадків, передбачених пунктами 7.2., 7.3.
та 7.4.
9.2. У разі втрати або розголошення Персональної інформації Адміністрація Сайту не несе
відповідальності, якщо ця інформація:
• стала чи була публічною на момент втрати чи розкриття;
• була отримана від третьої особи до моменту її отримання Адміністрацією Сайту та була розкрита за згодою Користувача.
9.3. Адміністрація сайту в усіх відношеннях, які не передбачені цим пунктом, несе відповідальність відповідно до чинного законодавства.

10. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК
Користувач та Адміністрація Сайту вирішують усі суперечки та розбіжності, що виникають із відносин, що охоплюються цією Політикою конфіденційності, шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди спір буде передано на розгляд до судових органів за місцем знаходження відповідача відповідно до чинного процесуального законодавства.

11. ДОДАТКОВІ УМОВИ
11.1. Адміністрація Сайту має право вносити зміни до Політики конфіденційності
без згоди та повідомлення Користувача.
11.2. Нова Політика конфіденційності набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.
11.3. Ця Політика конфіденційності розміщена на Сайті.
11.4. Політика конфіденційності відповідає вимогам про захист персональних даних і містить докладну інформацію про дані, що збираються, цілі, способи їх збору, обробки, використання та захисту.
11.5. Примітка для користувачів з Європейського Союзу: поточна Політика конфіденційності підготовлена для виконання зобов'язань, передбачених Загальним регламентом захисту даних (Регламент ЄС No 2016/679 від 27 квітня 2016 року або GDPR - Загальний регламент захисту даних).
11.6. З питаннями та пропозиціями щодо Політики конфіденційності слід звертатися за контактами, розміщеними на Сайті.
Правила школи BeBest!

Ці правила покликані допомогти Виконавцю оферти, Замовникам (студентам школи) та іншим особам пояснити правила поведінки при отриманні послуг, уникнути можливих протиріч, конфліктів та незручностей. Правила використовуються для покращення освітнього процесу та регулюють взаємовідносин між усіма учасниками при наданні послуг та підтримують цінності Школи іноземних мов The BeBest!

1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ВИЗНАЧЕННЯ
1. Виконавець - Приватний підприємець Залевська Валентина Валеріївна, яка надає послуги на умовах публічного договору (оферти), опублікованого на офіційному Інтернет-ресурсі https://bebestschool.com
2. Школи іноземних мов The BeBest!, а також школа - торгова марка Виконавця.
3. Замовники, а також студенти - будь-яка особа, яка отримує послугу Виконавця на умовах публічного договору (оферти).
4. Інші особи - особи, які не є студентами Школи, але отримують послуги, наприклад, що
відвідують пробні заняття, отримують публічні матеріали або беруть участь у заходах

2. ПРАВИЛА ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА ІНШИХ ОСІБ
При відвідуванні занять (включаючи час перерви у заняттях) студенти та інші особи зобов'язані:
2.1. дотримуватися норм етики та моралі;
2.2. не використовувати нецензурну лексику;
2.3. утримуватись від дій, що заважають іншим учасникам навчання, викладачам, співробітникам (крик, шум, публічні суперечки);
2.4. поважати інших учасників, викладачів, працівників;
2.5. підтримувати місце занять у хорошому стані, підтримувати чистоту та порядок у приміщеннях та на території Школи;
2.6. дбайливо ставитися до нерухомого/рухомого майна та навчальних матеріалів Школи;
2.7. у разі заподіяння матеріальних збитків Школі відшкодувати всі заподіяні збитки;
2.8. дотримуватись правил безпеки;
2.9. займатися відповідно до умов договору оферти (дотримуватися графіку, вимоги програми навчання та навчального плану, умови з оплати);
2.10. заздалегідь інформувати викладача у разі неможливості з поважних причин відвідувати заняття, складати (передавати) тестування тощо;
2.11. не вступати у публічні суперечки з викладачами, іншими студентами та співробітниками; всі суперечки необхідно вирішувати через адміністрацію школи та співробітників, які відповідають за комунікацію зі студентами;

3. ЗАБОРОНЕНІ ДІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ І ІНШИХ ОСІБ
При відвідуванні занять (включаючи час перерви у заняттях) студентам та іншим особам забороняється:
3.1. використовувати ненормативну лексику та жести;
3.2. приходити на заняття чи територію школи у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння;
3.3. вживати алкоголь та курити на заняттях або на території школи;
3.4. приносити на заняття або на територію школи зброю, газові балончики та інші небезпечні речовини на територію школи;
3.5. користуватися мобільними телефонами та іншими технічними засобами безпосередньо на занятті не для цілей, що сприяють навчальному процесу;
3.6. використовувати мобільні телефони та інші технічні засоби для фото- або відеозйомки без дозволу викладача чи адміністрації школи;
3.7. запізнюватися на заняття або залишати аудиторію безпосередньо під час проведення
заняття без достатньої причини, тим самим порушуючи дисципліну на занятті та погіршуючи умови навчання для інших учасників;
3.8. перешкоджати викладачеві у проведенні занять;
3.9. провокувати конфлікти та вирішувати їх за допомогою фізичної сили;
3.10. вживати не рідку їжу та жувальну гумку безпосередньо на занятті.

4. ПРАВИЛА ОПЛАТИ
4.1. Правила оплати групових занять:
4.1.1.студенти можуть відвідувати платні групові заняття та отримувати навчальні матеріали лише за наявності повної оплати за абонемент;
4.1.2.оплата має бути отримана не менше ніж за 1 день до дати початку першого групового заняття;
4.1.3.за всі пропущені заняття у групі з особистих причин студента, оплата знімається та пропуски не відпрацьовуються;
4.1.4.консультація з пропущених занять можлива тільки для студентів, які надали медичну довідку про хворобу, при цьому консультація триває не більше 30 хвилин, час консультацій не підсумовується. Консультації відбуваються у зручний для викладача час та включає пояснення ключових аспектів граматики, пройдених на пропущеному занятті, та видачу рекомендації щодо вивчення матеріалу;
4.1.5.на час хвороби чи відпустки викладача школа надає групі заміну викладача, заняття не зупиняються;
4.1.6.якщо студент не планує відвідувати заняття тривалий час (більше 3 тижнів) з особистих причин (відпустка, канікули, відрядження) для бронювання часу викладача та закріплення місця у групі для майбутніх занять студенту необхідно внести завдаток у розмірі вартості 50% від місячного абонементу;
4.1.7.всі групові абонементи мають термін дії. Терміни дії абонементів зазначаються на офіційному Інтернет-ресурсі. https://bebestschool.com
4.1.8.при закінченні абонементу всі заняття (відвідані та не відвідані) вважаються наданими у строк та проведеним належним чином та списуються до школи.
4.2. Правила оплати індивідуальних занять:
4.2.1. студенти можуть відвідувати платні індивідуальні заняття та отримувати навчальні матеріали лише за наявності повної оплати за абонемент;
4.2.2. оплата повинна бути отримана не менш як за 1 день до дати початку першого індивідуального заняття;
4.2.3. індивідуальний студент може скасувати заняття та перенести його на інший час або день, але за умови, що він попередить про скасування не менше ніж за 8 годин до початку заняття;
4.2.1.зміна дати та часу занять можлива в рамках дії абонементу та можлива лише для
індивідуальної форми занять;
4.2.2.заняття, які студент не відвідав (окрім ситуацій, описаних у п.4.2.3.), списуються на
рахунок школи;
4.2.3.якщо студент не планує відвідувати заняття тривалий час (більше 3 тижнів) з особистих причин (відпустка, канікули, відрядження) для бронювання часу викладача для майбутніх занять, студенту необхідно внести передоплату у розмірі вартості 50% від мінімального
абонементу;
4.2.4.всі індивідуальні абонементи мають термін дії. Терміни дії абонементів зазначаються на офіційному Інтернет-ресурсі. https://bebestschool.com
4.2.5.при закінченні абонементу всі заняття (відвідані та не відвідані) вважаються наданими вчасно, проведеним належним чином та списуються до школи.

5. НАСЛІДКИ ПОРУШЕНЬ ПРАВИЛ
До студентів та осіб, які порушують правила та своєю поведінкою дестабілізують обліковий процес та умови надання послуг Виконавцем, можуть бути застосовані такі дії з боку адміністрації школи у т.ч. на підставі правил оферти:
5.1. прохання чи вказівку припинити заборонені дії;
5.2. винесення зауваження щодо заборонених дій та дій, що погіршують навчальний процес та
роботу викладача;
5.3. вимога залишити заняття чи територію школи
5.4. припинення надання послуг без будь-якої компенсації. Відновлення послуг здійснюється після повного усунення порушень;