Про школу
Наша мета — не навантажувати студентів важкою граматикою, роблячи з них філологів, — ми навчаємо справжній, живій мові. Тій, яку ви почуєте у магазині, яка дозволить вам спілкуватися, заводити знайомства та чітко формулювати свої думки іноземною мовою.
відділ продаж
Напишіть і ми відповімоTelegram
Messenger

Past Perfect в англійській мові

22.08.2023
7 хвилин на читання

Past Perfect в англійській мові

Past Perfect - це граматичний час в англійській мові, який використовується для позначення дії або події, що сталася до певного моменту в минулому. Він допомагає встановити послідовність подій і підкреслити, яка з них сталася раніше. Формується Past Perfect за допомогою допоміжного дієслова "had" і минулої форми основного дієслова. Цей час розкриває часову глибину оповіді, даючи змогу описати минуле в детальніших деталях і точно висловити, яка дія передувала іншій.
Зміст:

Для утворення минулого доконаного часу використовується допоміжне дієслово "had" (що має форму "had") і минула форма основного дієслова. Основне дієслово отримує форму минулого часу, додаючи суфікс "-ed" для регулярних дієслів. Наприклад:
 • Я вже завершив роботу до моменту, коли вони прийшли. (I had already finished the work by the time they arrived.)
 • Вона не могла знайти ключі, бо вони впали, поки вона спала. (She couldn't find the keys because they had fallen while she was sleeping.)
Крім того, необхідно звернути увагу на неправильні дієслова, у яких форма минулого часу може бути зовсім іншою. Наприклад:
 • Він нарешті знайшов загублену каблучку, яку він купив на аукціоні. (He finally found the lost ring that he had bought at the auction.)
Минулий доконаний час часто використовується, коли необхідно роз'яснити, яка з двох дій відбулася раніше в минулому. Він дає змогу створити більш точну хронологічну структуру в оповіданні й уточнити послідовність дій.

Утворення Past Perfect

Створення речень у минулому доконаному часі - це спосіб передати хронологічну послідовність дій у минулому. Для побудови таких речень необхідно використовувати допоміжне дієслово "had" у поєднанні з минулою формою основного дієслова.
Приклади речень:
Я не зміг знайти книгу, бо мама прибрала її. (I couldn't find the book because my mom had put it away.)
 • Вона розповіла мені про побачений фільм, який вона вже подивилася. (She told me about the movie she had already watched.)
 • Коли вони прийшли на вечірку, їжа вже закінчилася. (When they arrived at the party, the food had already run out.)
 • Ми запізнилися на останній автобус, бо він уже пішов. (We missed the last bus because it had already left.)
 • Компанія завершила проєкт до моменту, коли з'явилися нові вимоги. (The company had completed the project by the time new requirements emerged.)
Зверніть увагу, що використання минулого доконаного часу дає змогу висловити, що дія відбулася до іншої дії в минулому. Це допомагає створити більш точний і послідовний опис подій.
Під час складання речень у минулому доконаному часі важливо правильно обирати форму минулого часу для дієслів і вміти коректно розташовувати їх у контексті речення. Такий підхід збагатить ваше мовлення та зробить його більш різноманітним і граматично правильним.

Побудова речень у Паст Перфект

У стверджувальних реченнях воно утворюється за допомогою допоміжного дієслова "бути" у формі минулого часу (був, була, було, були) і дієприкметника минулого часу основного дієслова.
Наприклад:
They'd already finished the job by the time I got there. Вони вже завершили роботу до того моменту, як я прийшов.
Тут "завершили" - це дієприкметник минулого часу дієслова "завершити", а "я прийшов" - це дія, яка відбулася після завершення роботи.

Стверджувальні пропозиції

Ще один приклад:
She managed to read the book before the movie was released. Вона встигла прочитати книгу до того, як фільм вийшов у прокат.
У цьому реченні "встигла прочитати" виражає дію, яка була завершена до виходу фільму в прокат.
Питальні речення в Past Perfect будуються з використанням допоміжного дієслова "had" і основного дієслова в третій формі (Past Participle).
У питальних реченнях у Past Perfect допоміжне дієслово "had" стоїть перед підметом, а основне дієслово (Past Participle) слідує за ним. Такі речення зазвичай починаються з питального слова, такого як "had", "hadn't", "when", "what", "why" тощо.
У стверджувальних реченнях воно утворюється за допомогою допоміжного дієслова "бути" у формі минулого часу (був, була, було, були) і дієприкметника минулого часу основного дієслова.
Наприклад:
They'd already finished the job by the time I got there. Вони вже завершили роботу до того моменту, як я прийшов.
Тут "завершили" - це дієприкметник минулого часу дієслова "завершити", а "я прийшов" - це дія, яка відбулася після завершення роботи.

Питальні речення

Наприклад:
 • Had he finished his homework before the party? (Він закінчив свою домашню роботу до вечірки?)
 • Had they already eaten dinner when we arrived? (Вони вже повечеряли, коли ми приїхали?)
 • Had she read the book before watching the movie? (Вона прочитала книгу до того, як подивилася фільм?)
 • Had you ever been to Paris before that trip? (Ти коли-небудь бував у Парижі до цієї поїздки?)
 • Did the company complete the project before the deadline? (Компанія закінчила проєкт до терміну?)
Для створення заперечних речень у минулому доконаному часі використовується заперечна форма допоміжного дієслова "had" (не мав) і заперечна форма смислового дієслова, до якого додається третя форма (Past Participle).

Негативні речення

Приклади:
She had not visited Paris before the trip.
 • Вона не відвідувала Париж до цієї поїздки.
 • They had not finished the project by the deadline.
 • Вони не закінчили проєкт до дедлайну.
 • He had not seen that movie until last night.
 • Він не бачив той фільм до минулої ночі.
 • The shop had not received the new stock when we went there.
 • Магазин не отримав новий товар, коли ми пішли туди.
 • Had you not read the email before the meeting?
 • Ви не прочитали листа до зборів?
 • They hadn't studied that topic before the exam.
 • Вони не вивчали ту тему до іспиту.
Давайте докладніше зупинимося на кожній із ситуацій, у яких використовується Past Perfect, а також наведемо детальніші пояснення та приклади:
1. Для позначення дії, яка відбулася до певного моменту в минулому:
Це вживання підкреслює, що дія була завершена до певного моменту в минулому.
Приклад:
By the time we reached the cinema, the movie had already started.
На той час, коли ми прийшли в кінотеатр, фільм уже розпочався.

2. Для вказівки на більш ранню з двох минулих дій:
Ця ситуація допомагає уточнити, яка дія відбулася першою, коли йдеться про дві дії в минулому.
Приклад:
She had already left when I arrived at the party.
Вона вже пішла, коли я прийшов на вечірку.

3. У розмовній мові для встановлення порядку подій:
При повідомленні про те, що хтось сказав, використання Past Perfect допомагає зберегти порядок подій у вихідному висловлюванні.
Приклад:
She told me that she had finished the project before the deadline.
Вона сказала мені, що закінчила проєкт раніше терміну.

4. Для обговорення дії, вчиненої в минулому, яка мала значення або вплинула на пізніший момент у минулому:
Past Perfect використовується для того, щоб підкреслити дію, яка мала наслідки для наступних подій у минулому.
Приклад:
The storm had caused significant damage to the town before the authorities could respond.
Шторм завдав значної шкоди місту, перш ніж влада встигла відреагувати.

5. В умовних реченнях у минулому часі, коли йдеться про гіпотетичний результат:
Past Perfect використовується в реченні "якщо", щоб вказати на гіпотетичну умову, яка не була виконана в минулому.
Приклад:
If he had studied harder, he would have passed the exam.
Якби він займався старанніше, він би склав іспит.

6. В оповіданнях для надання довідкової інформації:
Past Perfect допомагає створити основу для розповіді, описуючи події, що відбулися до основних подій.
Приклад:
The characters had known each other since childhood, which explained their deep bond.
Герої знали одне одного з дитинства, що пояснювало їхній глибокий зв'язок.

7. При вираженні жалю або побажання іншого результату минулого:
Past Perfect використовується для передачі почуття ретроспективності або побажання іншої реальності в минулому.
Приклад:
I wish I had taken the job offer when it was available.
Я шкодую, що не прийняв пропозицію про роботу, коли вона була доступною.

У всіх цих ситуаціях Past Perfect слугує для встановлення хронологічного порядку подій і створення чіткого часового зв'язку між різними діями або станами. Він часто використовується в поєднанні з іншими минулими часами, такими як Past Simple або Past Continuous, для створення повного уявлення про часову шкалу. Слід пам'ятати, що, хоча Past Perfect є цінним для вказівки послідовності подій, не кожна дія в минулому вимагає використання цього часу - його застосування залежить від контексту та необхідності встановити конкретний часовий зв'язок.

Коли вживається Past Perfect

Розглянемо детально деякі маркери часу Past Perfect
1. Освіта
Минулий доконаний час утворюється за допомогою допоміжного дієслова "had", за яким слідує форма дієприкметника минулого часу основного дієслова. Форма дієприкметника минулого часу правильних дієслів зазвичай утворюється шляхом додавання "-ed" до основного дієслова (наприклад, "talked", "worked"), тоді як неправильні дієслова мають особливі форми (наприклад, "gone", "eaten", "seen").

2. Послідовність подій
Часи Past Perfect використовуються для встановлення порядку подій у минулому. Коли в минулому відбуваються дві дії або події, і ви хочете вказати, яка з них сталася першою, ви використовуєте минулий доконаний час для більш ранньої дії.
Приклад:
Before I went to bed, I had already finished my homework.
Перед тим як лягти спати, я вже закінчив робити домашнє завдання.
У цьому реченні "я закінчив домашнє завдання" сталося раніше, ніж "я ліг спати".

3. Вирази часу
Такі тимчасові вирази, як "до", "після", "на той час", "на той час", "уже" і "на той час", зазвичай використовуються з минулим доконаним часом для позначення зв'язку між подіями.
Приклад:
By the time they arrived, I had already left.
На той час, коли вони приїхали, я вже поїхав.

4. Нереальний стан
Часи Past Perfect також можуть використовуватися для опису гіпотетичних ситуацій у минулому, часто зі словом "якби" або фразами на кшталт "я б хотів". Таке вживання вказує на те, що певна подія насправді не відбулася в минулому.
Приклад:
If I had known about the party, I would have gone.
Якби я знав про вечірку, я б пішов.
У цьому випадку мовець не знав про вечірку, тому не пішов.

5. Повідомлення про минулі події
При повідомленні про минулі події в непрямій мові для збереження послідовності подій можна використовувати час Past Perfect.
Пряма мова:
She said, "I had just finished cooking."
Вона сказала: "Я щойно закінчила готувати".
Непряма мова:
She said that she had just finished cooking.
Вона сказала, що щойно закінчила готувати.

6. Контраст із Simple Past
Часи Past Perfect часто використовуються в поєднанні з простим минулим часом, щоб показати, що одна подія сталася раніше іншої події в минулому.
Приклад:
She had read the book before she watched the movie.
Перед переглядом фільму вона прочитала книгу.
Тут "вона прочитала книжку" сталося раніше, ніж "вона подивилася фільм".

Маркери часу Past Perfect

Давайте розглянемо цей час на різних прикладах:

Стверджувальні висловлювання:
I had finished my homework before I went to the party. Я закінчив свою домашню роботу, перш ніж вирушити на вечірку.
She had already eaten when I arrived at the restaurant. Вона вже їла, коли я прийшов у ресторан.
They had visited that museum before, so they decided to explore a different one. Вони вже відвідували цей музей, тому вирішили сходити в інший.

Негативні твердження:
He hadn't read the book before seeing the movie adaptation. Він не читав книгу до того, як подивився екранізацію.
They hadn't seen each other for years until they ran into each other at the airport. Вони не бачилися кілька років, поки не зіткнулися в аеропорту.
She didn't know the concert had been canceled when she arrived at the venue. Вона не знала, що концерт скасували, коли прийшла на місце проведення.

Запитальні висловлювання (запитання):
Had you ever been to Europe before your recent trip? Чи були Ви коли-небудь у Європі до Вашої нещодавньої поїздки?
Did they finish their project by the deadline? Чи закінчили вони свій проєкт до терміну?
Had he or she met with the new manager before today's meeting? Чи зустрічався він із новим менеджером до сьогоднішньої зустрічі?

Стверджувальні висловлювання з часовими виразами:
By the time I woke up, they had already left for the airport. На той час, коли я прокинувся, вони вже поїхали в аеропорт.
She studied French for three years before moving to Paris. Вона вивчала французьку мову протягом трьох років, перш ніж переїхати до Парижа.
The team practiced hard before the championship game. Команда багато тренувалася перед грою за звання чемпіона.

Негативні висловлювання з часовими виразами:
They didn't see each other from the time they graduated from college until the reunion. Вони не бачилися з моменту закінчення коледжу до зустрічі випускників.
He didn't experience such difficulties until he started working on this project. Він не зазнавав таких труднощів, поки не почав працювати над цим проєктом.
She hadn't heard the news until her friend told her yesterday. Вона не чула новин, поки її подруга не повідомила їй їх учора.

Запитальні висловлювання з часовими виразами (запитання):
Had you met him before he joined our company last year? Чи зустрічалися ви з ним до того, як він прийшов у нашу компанію минулого року?
Had they ever gone abroad before this summer vacation? Чи їздили вони коли-небудь за кордон до цієї літньої відпустки?
Did she try this restaurant before it closed? Чи пробувала вона цей ресторан до того, як він закрився?

Використання "Already", "Just" і "Never":
She had already visited this art gallery before it became famous. Вона вже відвідала цю картинну галерею до того, як вона стала знаменитою.
They had just finished dinner when the power outage occurred. Вони щойно закінчили вечеряти, як сталося відключення електрики.
He had never encountered such a situation before this incident. Він ніколи не стикався з подібною ситуацією до цього випадку.

Використання "Before" і "After":
I completed the assignment before the professor announced the postponement. Я виконав завдання до того, як професор оголосив про відстрочку.
They ordered the tickets after the prices had gone up. Вони замовили квитки після того, як ціни на них зросли.
She returned the book to the library before the due date. Вона повернула книгу до бібліотеки раніше терміну.

Пам'ятайте, що час Past Perfect використовується для того, щоб підкреслити хронологічний порядок подій у минулому. Він допомагає уточнити, яка дія відбулася першою, і часто використовується в поєднанні з іншими минулими часами для створення чіткої розповіді.

Приклади вживання